Algemene voorwaarden

Voor alle diensten geleverd door WebsiteHustle, onderdeel en handelsnaam van de eenmanszaak “Crownet”, gevestigd in Breda, KvK nummer 55268021, gelden de volgende voorwaarden bij het aangaan van aankoop van online cursussen.

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie WebsiteHustle een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus sluit.
 2. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
 3. Cursus : E-learning, seminar, webinar, online training, online cursus, online workshop, deelnemers omgeving, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 4. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van WebsiteHustle, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Een inschrijving voor de cursus impliceert aanvaarding va de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 3. Wijzigingen van, of aanvullingen op, de voorwaarden dienen door cursist uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging

 1. Opdrachtgever kan zichzelf of een cursist naar keuze via de website van WebsiteHustle aanmelden voor deelname aan een cursus. Door inschrijving voor een cursus aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
 2. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en WebsiteHustle komen slechts tot stand indien de aanmelding door WebsiteHustle aan Opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.
 3. Cursist ontvangt een inlogcode waarmee toegang wordt verstrekt tot een persoonlijke omgeving waarbinnen de cursus onbeperkt gevolgd kan worden, evenals toegang tot de online leden community. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht WebsiteHustle opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor opdrachtgever.

Artikel 4. Tarieven en betaling

 1. Inschrijving vindt plaats door middel van invulling van het formulier via de website van WebsiteHustle. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
 2. De cursus wordt aangeboden in de vorm van een jaarabonnement.
 3. De prijzen worden getoond inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 4. De abonnementen van WebsiteHustle worden aangeboden voor een vast bedrag per jaar. De kosten voor een abonnement zullen jaarlijks per automatische incasso worden voldaan.
 5. De looptijd van het abonnement is 12 maanden. Het abonnement is jaarlijks opzegbaar voor ingang van een nieuwe betalingstermijn.
 6. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening.
 7. Indien een Gebruiker in verzuim is, doordat bijvoorbeeld verschuldigde bedragen door WebsiteHustle niet geïncasseerd kunnen worden, is WebsiteHustle gerechtigd het account van de betreffende Gebruiker op te heffen.
 8. Websitehustle is bevoegd de tarieven te verhogen indien:
  1. Het geval van wettelijke prijsverhogingen;
  2. Binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst en dit het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; en/of
  3. Vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, indien de verhoging niet onredelijk.

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling

 1. Direct na inschrijving via de website volgt betaling. Na betaling ontvangt opdrachtgever een persoonlijke inlogcode en kan in een persoonlijke omgeving de online cursus gevolgd worden.
 2. Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of de omgeving, dan kan de opdrachtgever dit per e-mail te melden aan info@websitehustle.nl.
 3. Het is niet mogelijk de aankoop van een online cursus te annuleren.
 4. In geen enkel geval zal restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij WebsiteHustle zelf anders bepaalt.
 5. Het abonnement zal na 12 maanden automatisch met 12 maanden verlengd worden, tenzij Opdrachtgever het abonnement vóór de verlening schriftelijk heeft opgezegd.
 6. WebsiteHustle zal vóór verlenging per e-mail een schriftelijke herinnering van automatisch verlening toesturen.
 7. Voor verleningen zijn aparte tarieven van toepassing. Deze tarieven zijn altijd lager dan het tarief voor de eerste 12 maanden van deelname.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. WebsiteHustle is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Websitehustle, tenzij aan WebsiteHustle opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. De informatie op de Website, in de Cursus, of binnen de community van WebsiteHustle is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie uit deze media kunnen geen rechten worden ontleend, je blijft altijd verantwoordelijk voor je eigen handelen. Niets mag worden opgevat als investerings, juridisch, regelgevend, boekhoudkundig, fiscaal of ander soort advies.
 3. Indien WebsiteHustle op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 4. Indirecte schade wordt niet vergoed.
 5. Deelname aan cursussen geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de online cursus.
 6. WebsiteHustle heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. WebsiteHustle kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan trainingen. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens de cursus zijn slechts illustratief en binden WebsiteHustle op geen enkele wijze. Trainers van WebsiteHustle hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de trainingen. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen resultaten.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door WebsiteHustle voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WebsiteHustle is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 8. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van WebsiteHustle en overeenkomsten tussen WebsiteHustle en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, tenzij de wet anders voorschrijft.